Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

filove1to:

strzalkaWiedza korzenna;
strzalkaZjadliwa dawka mądro­ści;
strzalkaZawsze inspirująca reflek­sja;
strzalkaTylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;
strzalkaWskazówki, co i jak pogłębiać;
strzalkaWymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

filove1 jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

  • Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradyg­matów;
  • Dotar­cie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i prze­konań;
  • Spo­soby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;
  • Umiejęt­ność kon­fron­towania z „oczywistymi” praw­dami;
  • Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i war­to­ści;
  • Stawianie moc­nych pytań;
  • Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

filove1łączy kilka metod:

  • seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;
  • warsz­tat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami;
  • kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Kiedy się widzimy?

Już 20 lipca zapraszamy na pierw­sze seminarium filozoficzne: Empatia! Czyli o co tyle hałasu.

Jak to w końcu jest z tą empatią? Jest dobra czy zła? Potrzebna czy nie­po­trzebna? Roz­wojowa czy szkodliwa? Fali zain­teresowania i popular­no­ści, na której nie­wąt­pliwie jest teraz empatia towarzyszy fala krytyki. Ponie­waż więk­szość z nas uznaje empatię za ważny aspekt codzien­nego życia i narzędzie pracy trener­skiej, coach­in­go­wej i lider­skiej. Zapraszamy na spo­tkanie, by razem zastanowić się nad tymi kwestiami.

W pierw­szej czę­ści zaproponujemy Wam teo­retyczne spoj­rzenie na empatię. Sięgniemy po filozoficzne inspiracje w taki spo­sób, by zaczerp­nąć z nich dla prak­tyki. Może to całe zamieszanie wynika z nie­ścisło­ści ter­minologicz­nych? Wąt­pliwo­ści, pomysły, obawy i nadzieje zaprzęgniemy też do aktyw­nej pracy warsz­tatowej. W końcu myśli i działania okraszone uczuciami to mieszanka doskonałaJ To proste – przyjdź­cie, jeśli chcecie się „dozbroić” w argumenty prze­ciwko krytyce empatii.

W drugiej czę­ści zaprosimy Was do swobod­nej dys­kusji i poprosimy o infor­macje, inspiracje i uwagi odnośnie planowanego przez nas cyklu seminaryjno-warsztatowego.

 

Jowita Radziń­ska – filozofka, etyczka, trenerka. W pracy warsz­tatowej wspiera indywidualne osoby, grupy i zespoły w roz­wijaniu tzw. umie­jęt­no­ści mięk­kich: komunikacja, praca na moc­nych stronach, integracja osobista i inter­per­sonalna, budo­wa­nie zes­połu. Jest teo­retyczką i prak­tyczką – wierzy w syner­gię tych dwóch obszarów. Naukowo bada ideę solidar­no­ści, starając się zro­zumieć, co wpływa na skutecz­ność i satys­fak­cję z działania razem dla artykulacji waż­nych war­to­ści lub reali­za­cji wspól­nych interesów. Z przyjem­no­ścią odkrywa, jak poznanie motywacji, mechanizmów, potrzeb i dążeń we współ­działaniu prze­kłada się na pracę trener­ską. W filozofii odnaj­duje inspiracje wzbogacające życie osobiste i warsz­tat trenersko-coachingowy. I tym chce się dzielić w ramach fiLove.

Close
Go top