Filozofia to kopal­nia wiedzy, inspiracji, mądro­ści po prostu. Filozofia to róż­norod­ność i mocne pytania o to, co naprawdę ważne, pod­stawowe, kluczowe. To także prak­tyka poznawania, rozu­mie­nia, przyj­mowania róż­nych per­spek­tyw – prak­tyka intelek­tual­nej elastycz­no­ści i spraw­no­ści.

A co gdyby zaprząc ją jako metodę i narzędzie do pracy roz­wojowej?

filove1to:

strzalkaWiedza korzenna;
strzalkaZjadliwa dawka mądro­ści;
strzalkaZawsze inspirująca reflek­sja;
strzalkaTylko to, co prak­tycz­nie użyteczne;
strzalkaWskazówki, co i jak pogłębiać;
strzalkaWymiana, wspar­cie, wspólne poszu­ki­wa­nia;

Filozofia to wiedza korzenna, która jest bogatym źródłem róż­norod­nych inspiracji. To, co dziś jest odkrywane i opisywane na grun­cie psychologii czy socjologii, wiele lat temu – w więk­szo­ści przy­pad­ków i często w innej for­mie – opisał już jakiś filozof. Poznanie tych korzeni uświadamia głębię i poszerza kon­tekst, często też daje nieco inne spoj­rzenie na dane zagad­nienie niż to, które w danym momen­cie jest naj­bar­dziej popularne. Inspiracje mogą dotyczyć własnego życia, w osobistym i zawodowym wymiarze, ale też pomysłów jak pracować z innymi ludźmi.

Filozoficzne kon­cep­cje to także szansa na szukanie odpowied­niego języka dla myśli, odczuć, wrażeń i prze­żyć. Języka, który pomaga porząd­kować tre­ści i daje szansę prze­kazywania ich innym w zro­zumiały i produk­tywny spo­sób. Od filozofa można zaczerp­nąć złotą myśl, słowo, hasło, które jak czar albo man­tra towarzyszy na co dzień. Można też skorzystać z logiki uzasad­niania, by klarow­nie i pięk­nie prezen­tować swoje stanowisko lub też produkty i usługi.

filove1 jako narzędzie do wspie­ra­nia procesów roz­wojowych dla trenerek/trenerów, coachów, liderek/liderów to:

  • Poznanie i rozumienie pod­stawowych paradyg­matów;
  • Dotar­cie do fun­damen­tal­nych założeń, które są pod­stawą poglądów i prze­konań;
  • Spo­soby na prze­for­mułowanie nie­służących myśli;
  • Umiejęt­ność kon­fron­towania z „oczywistymi” praw­dami;
  • Dotykanie czułych, a kluczowych kwestii, jak sens życia i war­to­ści;
  • Stawianie moc­nych pytań;
  • Nowe prze­strzenie intelek­tual­nych poszukiwań, inspiracje, pod­powiedzi, tropy.

filove1łączy kilka metod:

  • seminarium, bo w jego ramach prze­kazywana jest kon­kretna wiedza;
  • warsz­tat, bo aktyw­nie pra­cu­jemy, dzieląc się swoją per­spek­tywą: doświad­czeniami, wiedzą i prze­myśleniami;
  • kon­wer­satorium, bo kluczowa jest wymiana w ramach sytu­acji edukacyj­nej, a dialog to jedna z naj­star­szych, filozoficz­nych metod uczenia się;

Czy kon­sekwen­cja leży w Twojej naturze?

Jesteś zdyscyplinowana/y, skuteczna/y i poukładana/y? Bez trud­no­ści i zbęd­nych opóź­nień realizujesz to, co sobie założysz? A może lekko pod­chodzisz do planów i celów, które dla Ciebie stanowią tylko (i aż) inspirację do działania? Zdarza Ci się upar­cie koń­czyć, co zaczęłaś/ąłeś – słaby film, nudną książkę, projekt, do którego nie masz prze­konania? A innym razem zarzucasz marzenie już po pierw­szej nie­udanej próbie?

Kon­sekwen­cja jest zasobem. Możesz ją ćwiczyć podob­nie jak każdą inną umiejęt­ność i uspraw­nianiać. Warto rozumieć, co nas motywuje i mobilizuje tak, by kon­sekwen­cja lub nie­kon­sekwen­cja była raczej decyzją, niż nawykiem.

W świecie stale pod­noszonej efek­tyw­no­ści, nie­ustan­nie doskonalonego i doskonalącego planowania, smart­nych celów, ambicji i stymulowanych apetytów odrobina nie­kon­sekwen­cji może działać terapeutycz­nie. Takim bal­samem dla zabieganej duszy (we wrześniu szczegól­nie rodziciel­skiej) może być piękny i mądry esej Leszka Kołakow­skiego „Pochwała nie­kon­sekwen­cji”. Na spo­tkaniu fiLove stanie się on punk­tem wyj­ścia i inspiracją dla poszu­ki­wa­nia dobrych i sen­sow­nych spo­sobów na tzw. odpusz­czanie.

Kon­sekwen­cja jest dobra, war­to­ściowa, wspierająca i użyteczna. Jed­nak jak prawie każda war­tość nie jest dobrem bez­problemowym i powinna być w zdrowej rów­nowadze.

Na warszatcie pomogliśmy uczestnikom:

· Przyj­rzeć się obszarom, które bar­dzo mocno pochłaniają twoją ener­gię,

· Nazwać tematy i zadania, które angażują Cię nie­propor­cjonal­nie do korzy­ści;

· Zastanowić się, kiedy bar­dziej służy Ci kon­sekwen­cja, a kiedy nie­kon­sekwen­cja;

· Szukać wskazówek, na czym dla Ciebie polega „mądre odpusz­czanie”.

Close
Go top