Inspiratorium to dawka ener­gii, nowego spoj­rzenia na „stare” sprawy. Wszystko po to, aby spraw­nie działać w życiu.

Daj sobie szansę na poznanie ciekawych inicjatywa, odśwież kon­takty sprzed lat, nawiąż nowe znajomo­ści, stwórz biz­nes w opar­ciu o nowe pomysły. W atmos­ferze otwar­tego spo­tkania roz­mawiamy i debatujemy. Zapraszamy ciekawych gości, inicjatorów innowacyj­nych projek­tów.

Close
Go top