Na pod­stawie inspirujących tek­stów merytorycz­nych zaprezen­towanych na seminarium prze­chodzimy przez cały cykl uczenia się tj.: teo­ria, reflek­sja, doświad­czenie i prak­tykowanie. Każdy z uczest­ników tworzy swój własny zasób narzędzi przy­datny pod­czas codzien­nej pracy związanej z pro­wa­dze­niem warsz­tatów, sesji coach­in­go­wej czy zarządzaniem zespołem.

Drugie spotkanie z cyklu : SEMINARIUM “Wiedzieć by działać” odbyło się 8. sierpnia w Centrum Empatii. Temat: Jak nie stracić mózgu z oczu. Czyli, co trzeba wiedzieć o mózgu w pracy z ludźmi.

Dowiadywaliśmy się jak nasz mózg się uczy, czego potrzebuje, aby nie tylko wiedzieć, ale przede wszyst­kim mieć chęć do działania. Jak na proces uczenia wpływają neurony lustrzane? Co zrobić, aby nasz mózg zauważał nie tylko negatywy, ale przede wszyst­kim pracował w opar­ciu o pozytywne infor­macje. Jak wykorzystać poten­cjał neurobiologii, aby skutecz­nie pracować z ludźmi.

Spotkanie prowadził Jac Jakubowski.

Close
Go top